Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Sterrenmakers (www.sterrenmakers.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Sterrenmakers betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Sterrenmakers.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Sterrenmakers berusten bij Stichting Wijsneus. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Sterrenmakers is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan de desbetreffende aanbieder.

Privacyreglement (versie maart 2019)

1 INLEIDING

Wij van Stichting Wijsneus organiseren 12 maanden per jaar inspirerende kinderactiviteiten voor uw kind(eren) in Amsterdam Noord. Dat doen we op praktisch alle Noordse Basisscholen, in de Huizen van de Wijk, bij Noordse Kunstinstellingen zelf en bij kunstenaarsinitiatieven en verder op bijzondere (buiten)locaties. En dat doen we na-schooltijd en tussen-schooltijd, in weekends en in vakanties. Onze talentmakelaars organiseren inhoudelijk interessante en kwalitatief goede activiteiten tijdens de naschoolse activiteiten of verzinnen inspirerende wijkclubs of een mooi vakantieprogramma voor de kids. Onze aandachtsfunctionaris en coördinator pedagogisch beleid bewaakt de pedagogische kwaliteit van onze Wijsneus docenten. Onze cursusadministrator zorgt voor een goede administratieve verwerking en onze boekhouder voor een zorgvuldige inning van de ouderbijdrage. Onze communicatiemedewerker is ervoor verantwoordelijk dat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Om deze zaken goed voor je te kunnen regelen, hebben we informatie van u nodig. Wat we precies met je gegevens doen, vertellen we u graag in deze privacyverklaring.

Maakt u gebruik van onze diensten? Dan gaan we ervanuit dat u kennis hebt genomen van en akkoord bent met deze privacyverklaring.

Stichting WIJSNEUS,
(Naschoolse Activiteiten, Wijk- en Buurtclubs, PauzeCaroussel, Vakantieactiviteiten, Activiteiten Positief Pedagogische Omgeving/PPO, Projecten Wijsneus), hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

WIJSNEUS (overal waar WIJSNEUS staat, worden bovengenoemde entiteiten bedoeld) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierbij wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Onze basisregels zijn:

 • We verzamelen gegevens om goed voor uw kind te kunnen zorgen en om de activiteiten zoveel mogelijk op de wensen van u en uw kind af te kunnen stemmen.
 • We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen.
 • We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 • We wisselen uw gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor onze subsidiënt de Gemeente Amsterdam en voor het versturen van onze nieuwsbrieven. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft dus beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • We vragen om uw nadrukkelijke toestemming als Wijsneus deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • We verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kan ons daarom via info@wijsneus.info laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen aan uzelf of een andere partij of niet meer door ons te laten verwerken. Wij reageren binnen de wettelijke termijn van 4 weken op uw verzoek en vragen u om u te legitimeren.
 • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze bewaren, is volgens de Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • We hebben daarom passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

2 INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding
2 Inhoudsopgave
3 Gegevens klanten
4 Overige afspraken en richtlijnen
5. Rechten

3 GEGEVENS KLANTEN

3.1 Doel gegevensverwerking

WIJSNEUS verzamelt alleen gegevens van klanten in het kader van de uitoefening van haar taken.

Gegevens van klanten van de Naschoolse Activiteiten en Buitenschoolse Activiteiten zoals de PauzeCaroussel, Wijk- en Buurtclubs (in het vervolg respectievelijk NSA en BSA genoemd) worden geregistreerd met als doel:

 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • Het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 • Het aanvragen van subsidies
 • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Gegevens van klanten van de Vakantieactiviteiten van WIJSNEUS worden geregistreerd met als doel:

 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • Communicatie met de ouder/het kind in het kader van inhoud en logistiek van de activiteit ;
 • Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeve van het KHZ Keurmerk dan wel de klantervaringen rapportage ism Stichting Alexander;
 • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het aanvragen van subsidies
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Gegevens van klanten van WIJSNEUS Projecten worden geregistreerd met als doel:

 • Communicatie met de deelnemer in het kader van het overeengekomen traject;
 • Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeve van het HKZ Keurmerk dan wel de klantervaringen rapportage ism Stichting Alexander;
 • Het aanvragen van subsidies
 • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;

Gegevens van Vrijwilligers worden geregistreerd met als doel:

 • Communicatie met de Vrijwilliger
 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met betaling en de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het ondersteunen van een aanvraag voor een Verklaring omtrent Gedrag

Gegevens van Medewerkers en ZZP-ers worden geregistreerd met als doel:

 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met betaling en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

3.2 Beeldmateriaal

Tijdens de uitvoering van de verschillende overeenkomsten worden soms foto’s en films gemaakt. Bij de diverse activiteiten worden deze gemaakt voor scholingsdoeleinden van medewerkers, promotie én -in de toekomst- voor communicatie met de ouders. Bij de andere diensten wordt beeldmateriaal gemaakt voor promotionele doeleinden.

Beeldmateriaal waarop klanten of kinderen herkenbaar staan wordt alleen gebruikt voor promotionele doeleinden wanneer hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

3.3 Gegevens die worden vastgelegd

WIJSNEUS legt de volgende gegevens vast t.b.v.:

NSA en BSA (Naschoolse en buitenschoolse activiteiten, vakantie- en projectactiviteiten)

Dit zijn zowel gegevens die bij inschrijving worden vastgelegd, verstrekt worden door de klant, als gegevens die worden vastgelegd als onderdeel van de activiteiten voor de kinderen.

 • Algemene persoonsgegevens kind (NAW, leeftijd, geslacht)
 • Algemene persoonsgegevens ouders (NAW, telefoonnummer, email adres)
 • Rekeningnummer ouders
 • Stadspasnummer
 • Beeldmateriaal

Vrijwilligers

 • Algemene persoonsgegevens medewerker (NAW, BSN, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, email-adres)
 • Copy ID-bewijs
 • Rekeningnummer medewerker
 • VOG

Medewerkers/ZZP-ers

 • Algemene persoonsgegevens medewerker (NAW, BSN, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, email-adres)
 • Rekeningnummer medewerker
 • VOG en kopie ID bewijs
 • Kopie relevante diploma’s

3.4 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.5 Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

3.6 Google Analytics

Als je (één van) onze websites (www.stichtingwijsneus.nl en www.sterrenmakers.nl )bezoekt, verzamelen we via Google Analytics een aantal gegevens die ons helpen om de site te verbeteren. We verzamelen geen persoonsgegevens, maar geanonimiseerde informatie over jouw activiteiten op onze website en welke internetbrowser en welk type apparaat je gebruikt. Met onze website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar.

4 OVERIGE AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN

4.1 Gedragscode

Voor alle medewerkers van WIJSNEUS geldt dat zij zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige gegevens van klanten (ouders/kinderen) en van collega’s. Dit betekent dat:

 • privacy gevoelige onderwerpen met klanten worden besproken zonder aanwezigheid van andere klanten;
 • buiten de werkkring geen kind met naam en toenaam wordt besproken;
 • in notulen gebruik wordt gemaakt van initialen als kinderen genoemd worden.
 • schriftelijke gegevens zorgvuldig worden opgeborgen;
 • pedagogisch medewerkers van WIJSNEUS ouders op de hoogte stellen van alles wat er is besproken met de leerkracht ingeval van melding inzake verdenking van huiselijk geweld of misbruik;
 • er niet tegen klanten in negatieve termen wordt gesproken over andere klanten of hun kind;
 • collega’s niet over elkaar praten en dat er geen gegevens over medewerkers met elkaar worden uitgewisseld zonder medeweten van de betrokkene;
 • er geen privégegevens van medewerkers aan klanten wordt verstrekt;
 • computers op de vestiging zijn beveiligd met een wachtwoord en de data in de cloud met wachtwoorden en firewalls zijn beveiligd op in Europa staande servers welke vallen onder Europese Privacywetgeving

4.2 Uitwisseling van gegevens met derden

In het kader van de dienstverlening kan WIJSNEUS persoonsgegevens uitwisselen. WIJSNEUS maakt voor de hierboven genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden: administratie NSA/BSA, personeelsadministratie, de website, administratie deelnemers projecten & vakantie-activiteiten, ZZP-ers, tevredenheidsonderzoeken en onze ICT. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Ook voor toetsing zoals de accountant of externe auditoren worden persoonsgegevens met derden gedeeld. Met alle derden is een verwerkersovereenkomst gesloten en zij mogen persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor ondubbelzinnig toestemming geeft.

WIJSNEUS zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

4.3 Bewaren van gegevens en bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacyreglement zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat WIJSNEUS zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

4.4 Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft WIJSNEUS passende beveiligingsmaatregelen genomen, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Schriftelijke informatie met persoonsgegevens wordt opgeborgen in af te sluiten kasten.
 • Computers en online gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • WIJSNEUS heeft een beleid hoe veilig om te gaan met digitale gegevens.

4.5 Doorgifte van uw gegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte)

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder maakt WIJSNEUS gebruik van de cloud diensten van Microsoft voor gegevens opslag, Microsoft is “EU-VS Privacy Shield ”gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen want WIJSNEUS maakt gebruik van Google Analytics, LinkedIn of Facebook, ook deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield ”gecertificeerd.

5 RECHTEN OMTRENT GEGEVENS

5.1 U heeft het recht om WIJSNEUS een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u WIJSNEUS verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Administratie Wijsneus
Stichting Wijsneus Amsterdam
t.a.v. 1024 TT, Amsterdam
info@wijsneus.info

5.2 Identificatie klant

Er zijn situaties denkbaar waarbij een medewerker het recht heeft om een klant/bezoeker te vragen zich te identificeren. Dit wordt in ieder geval gevraagd bij: een verzoek tot inzage persoonsgegevens en wanneer een bij de medewerker van WIJSNEUS onbekend persoon een kind komt ophalen van een activiteit.

5.3 Klachten

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens door WIJSNEUS kunnen via de gewone klachtenprocedure van WIJSNEUS worden geuit. Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden kan er een klacht ingediend worden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Wijzigingen privacyreglement

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 20-3-2019.
WIJSNEUS kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Sterrenmakers geeft Stichting Wijsneus geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Sterrenmakers.
Stichting Wijsneus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Sterrenmakers, de onmogelijkheid de website van Sterrenmakers te gebruiken, uit de levering van diensten door Stichting Wijsneus of het gebrek aan levering van diensten door Stichting Wijsneus.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Sterrenmakers wordt regelmatig bijgewerkt. Stichting Wijsneus behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Sterrenmakers te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 27 september 2019.